fbpx

Ezher müjdesi

Muhsin Keleş, Allah’ın (cc) tevfiki ile önümüzdeki günlerde Mı-sır’daki El Ezher benzeri bir büyük medreseyi (İslami İlimler Akademisi) Erzurum’da faaliyete geçireceklerini duyurdu.

ENES BABACAN/İSTANBUL

İS­LA­Mİ İlim­ler Aka­de­mi­si Kül­li­ye Pro­je­si ve bin­ler­ce ha­fız ye­tiş­tir­me­siy­le bi­li­nen Vus­lat Der­ne­ği­’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Muh­sin Ke­leş, ca­mi­ala­rı ve ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li Vah­de­t’­e açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Vus­lat Der­ne­ği­’ni ku­rar­ken hem in­sa­ni yar­dım hem de med­re­se ve Ku­r’­an kur­su hiz­met­le­ri­ni bir ara­da yü­rü­te­bi­le­cek­le­ri; ya­ni ‘in­sa­ni­’ ve ‘İs­la­mi­’ bir ya­pı ta­sar­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ke­leş, Al­la­h’­ın (cc) tev­fi­ki ile bun­da ba­şa­rı­lı ol­duk­la­rı­nı, önü­müz­de­ki gün­ler­de de Mı­sı­r’­da­ki El Ez­her ben­ze­ri bir bü­yük med­re­se­yi (İs­la­mi İlim­ler Aka­de­mi­si) Er­zu­ru­m’­da fa­ali­ye­te ge­çi­re­cek­le­ri­ni du­yur­du.

VUS­LA­T ER­ZU­RU­M’­DA MA­YA­LAN­DI 

Vus­lat Der­ne­ği­’nin İs­ma­ila­ğa Ce­ma­ati ön­de­ri Mah­mut Us­ta­os­ma­noğ­lu ho­ca­efen­di­nin ve­ki­li Mu­ham­med Şev­ket Gök­çe ho­ca­efen­di ta­ra­fın­dan 2006’da Er­zu­ru­m’­da ku­rul­du­ğu­nu söy­le­yen Ke­leş, “2012’den iti­ba­ren İs­tan­bu­l’­da ku­rum­sal fa­ali­yet­le­ri­mi­ze baş­la­dık ve şu­an Tür­ki­ye­’nin ilk 10 der­ne­ğin­den bi­ri­si­yi­z” de­di.

MÜS­LÜ­MAN­LA­RIN VAH­DE­Tİ İÇİN 

Ken­di­le­ri­nin gö­nül ba­ğı ola­rak Mah­mut Efen­di Ce­ma­ati’­ne bağ­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen Ke­leş     “Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­e ve İs­lam âle­mi­ne hiz­met eden her tür­lü ku­ru­lu­şa eli­miz­den gel­di­ğin­ce des­tek ver­me­ye ça­lı­şı­yo­ru­z” di­ye­rek Müs­lü­man­la­rın vah­de­ti­ne vur­gu yap­tı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIK

İnsani yardım kapsamında İstanbul’da yaklaşık 8 bin ihtiyaç sahibine ulaştıklarını söyleyen Muhsin Keleş, “Erzurum’da da 10 bin ihtiyaç sahibi ile ilgileniyoruz. Bunun yanında binlerce talebenin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve ümmete hafız ve hafizeler yetiştiriyoruz” dedi.

CUMHURİYET’İN İLK İCAZET TÖRENİ

Cumhuriyet tarihinin ilk icazet programını Haziran 2014’te Erzurum’da gerçekleştirdiklerini söyleyen Keleş, “Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk defa Erzurum için verilen ilmi icazet programı olma özelliği bizim için çok önemliydi” diye konuştu.

HER İLE BİR AŞEVİ HEDEFİ

İstanbul ve Erzurum’da olmak üzere hizmet veren iki aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek verdiklerini söyleyen Keleş, “Kurduğumuz aşevlerimizde 4 çeşit sıcak yemek ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz ve ayrıca medreselerimizin yemek ihtiyaçlarını da buradan karşılıyoruz. Günlük biz 5 binin üzerinde ekmeği ihtiyaç sahiplerine derneğimize ait araçlarla dağıtıyoruz. Hedefimiz, ilerleyen zamanda Türkiye’nin her ilinde bir aşevi açmak” şeklinde konuştu.

KÖYLERİMİZİ DE UNUTMUYORUZ

Keleş “Köylerimizde de zor durumda öğrencilerimiz ve aileler var” diyen Keleş, “Kimsesi olmayan yaşlılarımız var. Onları da unutmuyoruz inşallah. Elimizden geldiği kadar gıda, giyecek gibi yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.

GIDA VE GİYİM MAĞAZALARI

İstanbul ve Erzurum’da bulunan gıda ve giyim mağazaları ile 10 binin üzerinde ihtiyaç sahibinin giyecek ve temel gıda ihtiyacının karşılandığını ifade eden Keleş, “Bu mağazalara ihtiyaç sahibi ailelerimiz geliyor ve ihtiyaçlarını bu mağazalarda karşılıyorlar. Nasip olursa ülkemizin 81 ilinde bu mağazalardan açmayı hedefliyoruz” dedi.

YENİ DÖNEM-YENİ ŞEVK

Hafızlık sponsorluğunu ilk çıkaran derneğin Vuslat Derneği olduğunu söyleyen Keleş, “İsmailağa Cemaati’nin kapalı pencereler ardında eğitim verdiği bir yapısı ve bir dönem vardı ve bu biraz da baskıcı yönetimlerin yaklaşımlarıyla alakalı idi. Yeni dönemde biz bu yapıdan nasıl kurtuluruz sorusunun cevabını ararken kendimizi bu çalışmaların içinde bulduk. Ümmetin isteyen her genci hafız ve hafize olsun diye çalışıyoruz” diye konuştu.

ÜMMETE ANNE YETİŞTİRİYORUZ

Anadolu’daki “Bir toplumun annesi düzgün olursa tüm toplum düzgün olur” sözünü şiar edindiklerini söyleyen Keleş, “Şimdi de kız kardeşlerimiz için bir sponsorluk anlaşması hazırlıyoruz. Biz anne ve kızların evde oturtulup ‘yanlış bir şey yapma, etme’ diyerek dört duvar arasında tutulmasına karşıyız. Annelerimiz topluma inmeli ki sağlıklı bir toplum yetişsin istiyoruz. Ümmette Fatihler yetiştirecek hafize anneler yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İLK 10 ARASINDAYIZ

Vuslat Derneği için çalışmalara başlarken birçok kişinin bu işe umutsuz baktığını, “Dernek işi yürümez, olmaz, yapamazsınız” dediklerini anlatan Keleş, “Fakat bugün elhamdülillah ilk 10 derneğin arasındayız. Amacımız, ülkemizdeki hem insani hem İslami sıkıntıların çözümünde katkısı olan bir dernek olmak ve bu yolda daha büyük adımlar atmak” şeklinde konuştu.

BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞECEK

TÜRKİYE’NİN El Ehzer’i’ olarak nitelediği ‘İslam İlimler Akademisi’ni hayata geçirmek üzere Erzurum’da 61 dönümlük bir arsa aldıklarını bildiren Vuslat Vakfı Başkanı Muhsin Keleş, “Bu külliye faaliyete geçtiğinde on binlerce öğrencimize Kur’an-ı Kerim ve İslami eğitimler vereceğiz. Türkiye’nin El-Ehzer’i sayılabilecek büyüklük ve gelişmişlikte olacak külliyemizde ümmetin Akşemseddinlerini, fatihlerini yetiştirmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.

Vuslat Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Keleş,  Ümmette Fatihler yetiştirecek hafize anneler yetiştireceğiz” dedi.

Vuslat Derneği’nin YönetimKurulu BaşkanıMuhsin Keleş, derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini arkadaşımız Enes Babacan’a anlattı


Web Tasarım & Yazılım