Hafızlığın Önemi

İnsanlığa yol gösterici ve rahmet olarak¹ gönderilen Kur’an-ı Kerim, içerisinde asla şüphe olmayan² ve sözlerin en güzelini³ barındıran bir kitap olarak Allah Resulü Hz Muhammed’e (S.A.V) vahy edilmiştir. İnsanlar için bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara şifa ve inananlar için bir rehber⁴ olan Kur’an-ı Kerim, ilk vahiyden itibaren yazılı olarak kayda alındığı gibi Resulullah’ın yakınında bulunan ashabı tarafından da ezberlenmiştir. Kur’an-ı Kerim’i ezberleme uygulaması tarihsel süreç içerisinde sürekli devam etmiş ve bir gelenek halini almıştır.

Hafızlığın Önemi

Hafızlık geleneği ve “Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.”⁵ ayeti mucibince Kur’an-ı Kerim; diğer kutsal kitaplar gibi tahrif olmamış, Allah’ın koruyuculuğu ile günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da var olacak bir kitaptır. İşte biz Müslümanlar; Kur’an-ı Kerim’i koruma, emir ve yasaklarını hıfz edip uygulama, Kur’an-ı Kerim yolunda hizmet etme bilinç ve gayesi ile yüz yılardır hafız olmuş, hafızlar yetiştirmiş ve bu uygulamaya ehemmiyet göstermişizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (S.A.V) de insanlar arasındaki en hayırlı kişilerin Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğretenler olduğunu bizlere bildirerek⁶ Kur’an-ı Kerim’e gösterilmesi gereken ehemmiyeti vurgulamıştır.

Kur’an-ı Kerim’e verilen değerin mütecessim en güzel örneği hiç şüphesiz hafızlardır. Gece gündüz Kur’an-ı Kerim ile hemhal olan, hayat nizamlarını emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker çerçevesinde vahyin çizdiği sınırlara göre tanzim eden hafızlar, Kur’an-ı Kerim’e gösterdikleri ehemmiyetten ötürü Peygamber Efendimizin (S.A.V) de övgüsüne mazhar olmuşlardır.

Hafızlık

Resulullah (S.A.V) bir hadis-i şerifinde “Yaşlanmış bir Müslümana, aşırı gitmeyen ve ahkâmıyla amel etmekten geri durmayan Kur’an hafızına ve âdil hükümdara saygı göstermek, Allah’a duyulan saygı ve tazimden ileri gelir.”⁷ buyurmuşlardır. Bunun tam zıddı olarak ezberinde Kur’an’dan bir şey bulunmayan kimseyi de Resulullah, harabeye dönmüş bir eve benzetmektedir.⁸ Çünkü kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur.⁹ Peygamber Efendimizin (S.A.V) “Kim Kur’an’ı öğrenir, ezberler ve onu muhafaza ederse Allah o kimseyi cennete koyar ve ailesinden cehennemlik olan on kişiye de şefaatçi kılar.”¹⁰ hadis-i şerifi de, hafızların, Allah katındaki değerini bizlere göstermektedir.

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerle bahsettiğimiz tüm hususları Vuslat Derneği olarak dikkate alıyor ve projelerimiz arasında bulunan Hafız Yetiştiriyorum çalışmalarımıza siz değerli bağışçılarımızın destekleri ile gereken ehemmiyeti göstermeye gayret ediyoruz.


¹A’râf, 7/52.
²Bakara, 2/2.
³Zümer, 39/23.
⁴Yunus, 10/57.
⁵Hicr, 15/9.
⁶Buhârî, Fedailü'l-Kur'ân 21; Tirmizî, Fedailü'l-Kur'ân 15.
⁷Buhârî, el-Edebü’l-Müfred.
⁸Ebû Abdullah Ahmed b. Hanbel es-Şeybânî, el-Müsned.
⁹Ra’d, 13/28.
¹⁰Tirmizî, Fedâilü'l-Kuran, 13.