Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurban ibadeti, Allah’a şükretmenin ve yakınlaşmanın bir ifadesidir. Nitekim “kurban” kelimesi, Arapça “yakınlaşmak” anlamına gelen “k-r-b” kökünden türetilmiştir. Kevser Suresi’ndeki “Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. (108/2)” emrinden hareketle, dinen zengin sayılan her Müslüman, Kurban Bayramı’nda kurban kesmekle mükelleftir.

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüm ibadetlerde olduğu gibi Kurban ibadetinde de uyulması gereken birtakım şartlar vardır. Dinimiz İslam; ayet, hadis ve içtihatlar ile Kurban ibadetinin nasıl yerine getirilmesi gerektiğini biz Müslümanlara bildirmiştir. Kimler dinen zengin sayılır? Kurban ibadeti nasıl yerine getirilir? Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Bu yazımızda tüm bu soruları sizler için cevapladık.

Kimler Kurban Kesmekle Yükümlüdür?

“Kurban kesmek; akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir." (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148) Dinen zengin sayılmak ise, kişinin temel ihtiyaçları ve borçları haricinde 80.18 gr altın (nisap miktarı) yahut bu miktara eş değer para ve eşyaya sahip olmakla mümkündür. Zekat ibadetinde, bu miktarın bir yıl kişide kalması şartı varken Kurban ibadetinde böyle bir şart yoktur.

Borçlunun Kurban Kesmesi Gerekir Mi?

“Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir." (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453) Kişinin birikiminden temel ihtiyaçlar ve borçlar çıkarıldığında nisap miktarınca malı kalmıyor ise bu kişinin kurban kesmesi gerekmez.

Kredi Kartıyla Kurban Satın Almak Caiz Midir?

Kurban ibadetini yerine getirmek için dikkat edilmesi gereken şartlar arasında, kurban edilecek hayvanı nakit parayla yahut peşin olarak satın almak şartı yoktur. Bu bakımdan kişi, kredi kartı ile kurban alabilir. Fakat kredi kartı ile alınan kurbanın fiyatının ve vadesinin belli olması dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. Bu fiyata faiz işlenmemeli, ibadete haram bulaştırılmamalıdır.

Taksitle Kurban Alınabilir Mi?

Kurban edilecek hayvan, kişinin mülkiyetinde olmalıdır. Bu mülkiyet, helal yollarla elde edilmelidir. Kişinin kurbanını kendisi yetiştirmesi, miras yolu ile elde etmesi ve hediye yahut satın olarak alması helal yollarla elde edilen mülkiyetlerdendir. Mülkiyet edinme işlemi taksitle de gerçekleştirilebilir. Net olarak belirlenen bedel, belirli vadelerle ödendiği takdirde, taksitle de kurban alınabilir.

Kadınlar Kurban Kesebilir Mi?

İbadetlerdeki yükümlülük, kişinin şahsını muhatap alır. Namaz kılmak gibi kurban kesmek de bir ibadettir. Bu bakımdan, Hanefi mezhebine göre bir kadının temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarınca mala sahip olması, kurban kesmesini gerekli kılar. Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir.

Kurban Keserken Abdestli Olmak Şart Mıdır?

Kurban keserken abdestli olmak şart değildir. Fakat Allah’a şükrün, teslimiyetin ve yakınlaşmanın bir vesilesi olan kurban ibadetinin her aşamasının abdestli olarak gerçekleştirilmesi evladır.

Kurban Kesim Vakti Ne Zaman Başlar ve Biter?

Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlar ve 4 gün sürer. Hanefi mezhebine göre kurban kesim vakti, bayram namazının eda edilmesiyle başlar ve bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şafii mezhebinde ise bayramın 4. gününün gün batımına kadar kurban kesilebilir.

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle ifade etmiştir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

Ehl-i Kitap Olmayan Kişinin Kestiği Kurban Helal Midir?

Müslüman veya ehl-i kitaptan olmayan mecûsî, putperest veya ateistin kestiği hayvanın eti helâl değildir. “Ehl-i Kitap” olarak ifade edilen Yahudi ve Hristiyanlar, kurbanlarını eğer sadece Allah’ın adını anarak ve usulüne uygun şekilde keserlerse kesilen hayvanın eti helaldir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Bugün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. (Mâide, 5/5)”

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kurban Eti Nasıl Değerlendirilmelidir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kurban etinin üçe taksim edilip bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir bölümünün de eve ayrılmasını tavsiye etmiştir. (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10) Bununla birlikte, Hanefi mezhebine göre kurban etlerinin tamamı evde bırakılabilir. (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).

Kurban Derisi Nasıl Değerlendirilmelidir?

Kurban edilen hayvanın derisi, bu alanda çalışma yapan vakıf ve derneklere bağışlanmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kurban derilerinin sadaka olarak verilmesini tavsiye etmiştir. (bkz. Müslim, Hac, 348; Buhârî, Hac, 120, 121; Ebû Dâvûd, Menâsik, 21) Kişi, kurban derisini kendisi de kullanabilir.

Kulağı Kesik veya Delinmiş Hayvanlar Kurban Olur Mu?

Kurban edilecek hayvanın, insanlar için de kusur sayılan eksikliklerinin olmaması gerekir. Bu konuda, Hz Ali (r.a), Peygamber Efendimizin (s.a.v) kurbanlık hayvan alınırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle ifade ettiğini söylemiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize kurbanlık hayvan alırken göz ve kulağına dikkat etmemizi, kulağı, burnu kesik, boynuzu kırılmış hayvanlardan kurban kesmemeyi bize emretti.” (Ebû Dâvûd, Dahaya: 5; İbn Mâce, Dahaya: 8) Bu emirden hareketle İslam alimlerimiz, kulağının yarısından fazlası kesilmiş olan hayvanların kurban edilemeyeceği yönünde içtihat etmiştir. (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 157; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 468-469).

Kurbanlık Hayvanı Elektrik veya Narkozla Bayıltarak Kesmek Caiz Midir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v), ibadetlerin nasıl yerine getirileceği konusunda Müslümanlara rehber olmuştur. Bu bakımdan, kurban ibadeti de Peygamber Efendimizin uyguladığı şekilde, klasik yöntemlerle yerine getirilmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini emretmiştir. (Bkz. Müslim, Sayd ve Zebâih, 57; Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 12)

Elektrik şoku yahut narkoz kullanılarak bayıltılan hayvanın kesilmesi caizdir. Ancak bu şekilde gerçekleştirilen kesimlerde dikkat edilmesi gereken önemli husus, kurban edilecek hayvanın bayıldığı sırada, ölmeden önce boğazının kesilmesi gerektiğidir. Şok etkisiyle ölen hayvan kurban edilemez ve eti yenmez.

Satın Alınan Kurbanlığın Ölmesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Dinimiz İslam, böyle bir durumla karşılaşıldığında, kişinin maddi durumunun göz önünde bulundurulmasını tavsiye ediyor. Bu bakımdan, kişi zengin ise tekrar kurban alması gerekir, kişi yoksul ise yeni bir kurban almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir.

Gebe Hayvanın Kurban Edilmesi Caiz Midir?

Gebe hayvanın kurbanlık yahut etlik olarak kesilmesi uygun değildir. Fakat gebe hayvanın kesilmesi durumunda kurban ibadeti yerine getirilmiş olur. Çünkü gebelik, kurbanın kusurları arasında yer almamaktadır.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesilir Mi?

Vekalet yoluyla yapılabilen ibadetler arasında kurban ibadeti de bulunmaktadır. Nitekim kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132)

Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirecek kişi, vekil tayin ettiği kişi yahut kurum hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Vekil tayin edilen kişi yahut kurumlar, belirtilen şartlara uygun şekilde kesim yapmalıdır.

Vuslat Derneği, 22 yılı aşkın tecrübesiyle 3 kıta 20 ülkede vekalet yoluyla kurban kesimi gerçekleştirmektedir. Kurban kesimi sonrasında bağışçılar, kesim anına dair videolar ile bilgilendirilmektedir.