Mescid-i Aksa İle İlgili Hadis-i Şerifler

Ebu Ümâme radıyallahu anh Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Ümmetimden bir topluluk daima hak üzere olacak ve düşmanlarına kesin bir şekilde üstün gelecektir. Allah’ın emri gelinceye dek şiddetli geçim sıkıntısına düşmeleri durumu hariç muhalefet edenlerin muhalefeti onlara zarar vermeyecektir.” “Ya Rasûlallah! Onlar nerededirler?” dediler. O, sallallahu aleyhi ve sellem, “Onlar, Beyti’l Makdis’te ve Beyti’l Makdis’in etrafındadırlar” buyurdu. (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 36/657, no: 22320)

Nebi’nin sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ümmü Seleme’den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre kendisi, Rasûlullah’ı sallallahu aleyhi ve sellem, “Kim hac veya umre için Mescid-i Aksa’dan ihram’a girip Mecsid-i Haram’a kadar (ihramda) kalırsa onun geçmiş ve gelecek günah(lar)ı bağışlanır.” ya da “Onun için cennet(e girmek) kesinleşmiştir.” buyururken işitmiştir. (Ebu Davud, 1741)

Cabir b. Abdullah’tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “(İsra konusunda) Kureyş beni yalanlayınca Hicr’de ayağa kalktım ve Allah Beyti'l Makdis’i gözümün önüne getirdi. Ben de ona bakarak özelliklerini Kureyş’e anlatmaya başladım. Hem Beyti’l Makdis’e bakıyor hem de haber veriyordum.” (Buhari, Menâkibu’l-Ensar, 41)

Zi’l-Esâbi’ (Sevbân b. Yemred) radıyallahu anh dedi ki: “Ya Rasûlallah! Şayet biz, Sen’den sonraya kalıp sıkıntıya düşecek olursak bizim nereye gitmemizi emredersin?” dedim. O sallallahu aleyhi ve sellem: “Sana Beyt-i Makdis’e gitmeni tavsiye ederim. Umulur ki Allah, sana oradaki mescide gidip gelecek nesiller verir.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 27/190, no: 16632)

Berâ bin Âzib radıyallahu anh şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte on altı veya on yedi ay kadar Beyti'l Makdis’e doğru namaz kıldık. Sonra Kâbe’ye döndürüldük.” (Müslim, 525)

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dedi: “Ya Rasûlallah! Yeryüzünde ilk kurulan mescit hangisidir?” dedim. “Mescid-i Haram’dır” buyurdu. “Sonra hangisidir?” diye sordum. O, “Mescid-i Aksa’dır” buyurdu. “Bunların arasında ne kadar zaman vardır?” dedim. “Kırk yıl vardır” buyurdu. (Müslim, Mesacid, 2 )

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Rasûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etti: “Üç mescit dışında hiçbir mescidi ziyaret için yola çıkılmaz. Benim bu mescidim, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa.” (Müslim, Hac, 511)

Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: "Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem göklere çıkarıldığı gece Sidretü'l Münteha'ya götürüldü. Sidre, altıncı semadadır. Yeryüzünden semaya çıkarılan onda nihayet bulur ve sonra ondan alınır. Onun yukarısından inen şeyler de onda karar kılar, sonra ondan alınır. (Abdullah burada) "Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.” (Necm Suresi,16) ayetini okumuş ve onu ‘altından pervaneler’ diye tefsir etmiştir, sonra (rivayetine devamla) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme (orada) üç şey verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin sonu (son 2 ayeti), ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının mağfiret olunması.” buyurmuştur. (Müslim, İman, 279)

Peygamber’in sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Meymune radıyallahu anha: “Ya Rasulallah! Beyt-i Makdis’e gidip gitmeme hakkında bize ne buyurursunuz?’’ dedi. Allah Rasulü: ‘’Gidin ve orada namaz kılın!’’ diye cevap verir. Fakat o zaman orada (Bizans ile Persler arasında) savaş vardı ve bunu dikkate alan Peygamber aleyhissalatu vesselam efendilerimiz şöyle buyurdu: ‘’Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılmazsanız, oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin!’’ buyurdu.’’ (Ebu Davud, Salat, 14)

Ebu Said el-Hudri’den radıyallahu anh rivayetle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Benim Kâbe ve Beyti’l Makdis arası sütten daha beyaz, kaplarının sayısı yıldızlar kadar olan bir havuzum vardır. Ben kıyamet günü nebiler arasında en çok ümmeti olanım. (İbn Mace, Zühd, 36)

Abdullah b. Amr (radıyallahu anh), Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet etmiştir: Davud’un aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselam, Beyti’l Makdis’in binasını bitirince Allah Teâlâ’dan üç dilekte bulundu: İlahî hükme uygun bir hüküm verme kudreti. Kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat. Namaz kılmak için Mescid-i Aksa’ya gelen kimsenin annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınması/çıkması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Süleyman’ın aleyhisselam dilediği ilk iki şey kendisine verilmiştir. Üçüncü dileğinin de kendisine verilmiş olmasını umarım.” (İbni Mace, Namazın Gereği Biçimde Kılınması ve Sünnetleri 1408.hadis)

Ebu Hureyre’den radıyallahu anh rivayetle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ‘’Güneş hiç kimse için batmaktan alıkonulmaz, ancak Beyt-i Mukaddesi (Kudüs'ü) fethetmek için gittiği gecelerden birinde Yuşa aleyhisselam için batmaktan alıkondu.’’ (Buhari, 2226)

Cünade bin Ebi Umeyye’den radıyallahu anh rivayetle, bir arkadaşımla Ensar’dan bir adamın yanına gittik. “Rasûlullah’dan sallallahu aleyhi ve sellem Deccal hakkında ne duyduysan bize anlat, doğruluğundan emin olsan bile O’ndan başkasının sözünü bize aktarma.” dedik. Cünade devamla dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikteyken kalkıp bize şunları söyledi: ‘Deccal'e karşı sizi uyarıyorum.’ Bu sözünü üç defa tekrar etti. ‘Benden önceki bütün peygamberler de ümmetlerini ondan sakındırmıştır. Ümmetim! Muhakkak ki o, sizin içinizden çıkacaktır. O kıvırcık saçlıdır. Sol gözü yoktur. Yağmur yağdırır, ekin bitiremez. Yanında cennet ve cehennem vardır. Onun cehennem dediği cennet, cennet dediği ise cehennemdir. Yanında ekmekten dağlar ve sudan nehirler vardır. Yeryüzünde kırk gün kalacak, dört mescit hariç her yere ulaşacaktır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksa, Mescid-i Tur-i Sina. Birine saldırıp onu öldürür. Sonra da diriltir. Başkasına da dokunamaz. Ve o şöyle der: Ben Rabbinizim! Eğer şüpheye düşecek olursanız biliniz ki sizin Rabbiniz kör değildir.’ buyurdu.” (Ahmed bin Hanbel, 23575)

Rafi bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh, Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir: “Acve hurması ve (Beyt-i Makdis’deki) kaya, cennettendir.” (Ahmed b. Hanbel, 20345)

Ebu Büreyde’nin (radıyallahu anh), babasından rivayet ettiğine göre; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Beyt-i Makdis'e vardığımızda Cibril parmağıyla kayayı delerek Burak'ı oraya bağladı. ( Tirmizi ,Tefsiru l - Kur'an, 17) Ebu Hureyre’den (radıyallahu anh) rivayetle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.” (Müslim, Fiten, 82)

Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber’in aleyhisselam şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: İsrailoğulları’na “(Beyti’l Makdis) kapısından secde ederek (saygı ile) giriniz ve ‘Hıtta’ -‘Hata (ettik ya Rabbi, affet bizi)!’- deyiniz.” (Bakara,58) denildi. Ancak onlar bunu değiştirdiler ve kalçaları üzerinde emekleyerek girdiler. Hıtta yerine ‘Arpadaki tane’ dediler. (Buhari, Tefsir, 5 /4479)

Ebu Hureyre’den radıyallahu anh rivayetle: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kendimi Hicr'de gördüm. Kureyş bana İsra seyahatimi soruyordu. Ez cümle bana Beyti’l Makdis’ten tespit edemediğim bazı şeyler sordular. Bu sebeple öyle bir sıkıntıya düştüm ki kesinlikle onun gibi bir sıkıntıya düşmüş değildim. Derken Allah, onu bana arz eyledi. Onu görüyordum. (Artık) bana ne sordularsa kendilerine haber verdim. Bir de kendimi peygamberlerden oluşan bir cemaatin içinde gördüm. Baktım ki Musa kalkmış namaz kılıyor. Uzun boylu ve dolgun saçlı bir zat. Zannedersin Şenue kabilesi erkeklerinden biri. Bir de baktım İsa b. Meryem aleyhisselam kalkmış namaz kılıyor. İnsanların ona en çok benzeyeni Urve bin Mes'ud Essakafi'dir. Ve (baktım ki) İbrahim aleyhisselam da kalkmış namaz kılıyor. İnsanların ona en çok benzeyeni arkadaşınızdır (yani Efendimiz’in aleyhisselam kendisidir). Derken namaz vakti geldi. Ben onlara imam oldum. Namazı bitirince içlerinden biri: ‘Ey Muhammed (aleyhissalatu vesselam)! Şu zat cehennemin bekçisi Mâlik’tir, ona selam ver.’ dedi. Ben ona doğru bakınca o bana selam verdi.” (Muslim, İman, 278/ 172. hadis)

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: “Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındayken, Rasûlullah’ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinin mi, Beyti’l Makdis’in mi daha faziletli olduğunu aramızda konuşuyorduk. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘Benim şu mescidimde kılınan namaz, Beyti’l Makdis’te kılınan dört namazdan daha faziletlidir. Orası ne güzel bir mescittir.Bir adamın Beyti’l Makdis’i görebileceği yerde atını bağlayacak kadar yerinin olmasının, ona bütün dünyadan daha hayırlı olacağı günün gelmesi yakındır.” diye buyurdu. (El-Mu’cemu’l Evsat, 7/103)

Şeddad bin Evs’in radıyallahu anh anlattığına göre kendisi Rasûlullah’ın aleyhisselam yanındaydı ve (Nebi sallallahu aleyhi ve sellem) can çekişmekteydi. (Efendimiz aleyhisselam): “Ey Şeddad! Neyin var?” diye sordu. (Şeddad radıyallahu anh): “Bana dünya dar geldi!” dedi. (Efendimiz aleyhisselam): “Hayır, dünya sana dar gelmeyecek, aksine Suriye bölgesi ve Beyt-i Makdis fethedilecek de inşallah sen ve çocukların oradakilere önderler olacaksınız.” (Taberani, El Mucemu’l Kebir, 5. 289)

Ebu Hureyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet etti: "Ölüm meleği Musa aleyhisselama gönderildi. Melek, Musa (aleyhisselama) gelince Musa (aleyhisselam) meleğe vurdu ve onun gözünü çıkardı. Melek Rabbine dönüp dedi ki: ‘Sen beni ölmek istemeyen bir kula gönderdin.’ Allah, (meleğe gözünü iade etti ve) şöyle dedi: ‘Musa'ya geri dön ve O'na: Elini bir öküzün sırtına koymasını ve elinin dokunduğu her bir kıla karşılık bir yıl ömür verileceğini söyle.’ dedi. (Musa aleyhisselam) dedi ki: ‘Ey Rabbim! Sonra ne olacak?’ (Allah azze ve celle şöyle buyurdu:) ‘Sonra öleceksin.’ (Musa aleyhisselam): ‘Öyleyse şimdi öleyim’ dedi. (Efendimiz aleyhisselam devamla) buyurdu ki: ‘(Musa aleyhisselam) Allah’tan kendisini Ardu’l Mukaddes’e bir taş atımı mesafeye kadar yaklaştırmasını istedi.’ Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi: Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şayet ben orada olsaydım onun yol kenarında ve kızıl bir kum tepesinin yanında bulunan kabrini muhakkak sizlere gösterirdim.” (Buhari, Ehadisu’l-Enbiya, 31)