Berat Kandili'nde Kılınacak Namazın Faziletleri

Berat Kandili, Müslümanların günahlarından arınmasına vesile olacak mübarek gecelerden birisidir. Zemahşeri (r.a)’ın ifadesine göre Berat gecesinde tüm canlıların yaşayacakları bir yıllık olaylar Levh-i Mahfuz’dan kopyalanır ve bu işlem Kadir gecesine kadar sürer. Bu nedenle Kadir gecesi gibi Berat gecesi de ibadetle geçirilmesi gereken mübarek bir gecedir.

Bu yazımızda, “Berat Kandili’nde kılınacak nafile namazlar nelerdir? Bu namazlar kaç rekattan oluşur ve nasıl kılınır?” gibi soruları sizler için cevapladık.

Berat Kandilinde Kılınacak Namazın Faziletleri

Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Vakit namazlar nasıl kılınıyor ise Berat Kandili’nde kılınacak nafile namazlar da aynı şekliyle kılınabilir. Ancak Berat Kandili’nde yapılan ibadetler için İslam alimleri bazı açıklamalar yapmıştır. Alimler, Berat Kandili’nde kılınacak olan nafile namazların rekatları, bu rekatlarda okunacak sureler, namaz sonrasındaki dua, tesbihat ve zikirler hakkında tavsiyelerde bulunmuştur. Müslümanlar, Berat Kandili’ni bu tavsiyeler ışığında değerlendirmelidir.

Berat Kandili'nde Kılınacak Namazlar

Berat Kandili’nde vakit namazların dışında kılınacak nafile namazlar bulunmaktadır. Bu namazların akşam ile yatsı namazı arasında yahut yatsı namazından sonra kılınması tavsiye edilir. Bu namazlardan birisi Hacet namazıdır. Hacet namazı, kişinin dünya-ahiret istekleri ve Allah’ın rızasını kazanmak için kıldığı namazdır. Bununla birlikte Berat gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz, 14 rekatlık namaz, 12 rekatlık namaz ve 6 rekatlık namaz bulunur.

Berat Kandili'nde Kaç Rekat Namaz Kılınır?

Berat Kandili, Müslümanların günahlarından dolayı Allah’tan bağışlanma dilediği bir gecedir. Bu nedenle bu gece kılınacak namazların rekatı sınırlı bir sayı ile ifade edilemez. Kişi, tüm geceyi nafile namazlar ile geçirebileceği gibi geçmiş zamanlardan kalma kaza namazlarını da kılabilir.

Berat Kandili’nde kılınacak nafile namazlar hakkında alimler rekat sayıları bildirmiştir. Bu namazların nasıl, kaç rekat ve hangi vakitlerde kılınacağını ilgili başlıklar altında inceleyelim.

Berat Kandilinde Kılınacak Namazın Faziletleri

6 Rekat Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Berat gecesinde, akşam namazı ve yatsı namazı arasında eda edilmesi tavsiye edilen 6 rekatlık namaz, ikişer rekatlar halinde kılınır. İmam-ı Zebidi ve Şeyh Ahmed Deyrabi gibi birçok alim, 6 rekatlık namazın her rekatında bir Fatiha ve altı İhlas Suresi okunması gerektiğini ifade etmiştir. Her iki rekatta bir selam verdikten sonra da birer Yasin-i Şerif okunur. İlk selamlamanın ardından okunan Yasin-i Şerif sonrasında ömür için berekete, ikinci selamlamanın ardından okunacak Yasin-i Şerif sonrasında rızık için berekete ve belaları defetmeye, üçüncü selamlamanın ardından okunan Yasin’i Şerif sonrasında ise insanlara muhtaç olmamaya ve imanla biten güzel bir ömür yaşamaya niyet edilir.

12 Rekat Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Berat Kandili’nde 12 rekatlık namaz kılmak, alimlerin tavsiyeleri arasında bulunmaktadır. Bu namaz, her rekatta 1 Fatiha ve 50 İhlas Suresi okunarak kılınır. Berat gecesi kılınan 12 rekatlık nafile namazın mükafaatı oldukça fazladır. Nitekim Zünnun-u Mısri Hazretleri’nden rivayet edildiğine göre şöyle buyrulmuştur: “Berat gecesi her kim on iki rekat kılar da, Fatiha’dan sonra 50 kere İhlas suresi okursa 100 rekatın sevabını alır.” (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:58-59)

100 Rekatlık Berat Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

Berat gecesinde kılınması tavsiye edilen bir diğer namaz da Salatül Hayr olarak adlandırılan nafile namazdır. Bu namaz, İmam Gazali’nin İhya-u Ulumi’d-din eserinde, Hz. Ali’nin (r.a) naklettiği bir hadis ile sabittir. Resulullah (s.a.v) Ali İbni Ebi Talib’e (r.a) şöyle buyurmuştur:

“Ey Ali, her kim Şaban’ın yarı (on beşinci) gecesinde yüz rekat kılar, her rekatta 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa Allah-u Te’ala onun için o gece istediği her haceti yerine getirir.” Soruldu ki; “Ya Resulullah! Eğer Allah-u Te’ala şaki (imansız ölecek bir bedbaht olarak) yazdıysa, sa’id (imanlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi? Buyurdu ki: Ey Ali! Beni hakla gönderen Allah-u Te’ala’ya yemin ederim ki; Levh-i Mahfuzda, ‘Felan oğlu felan şaki olarak yaratıldı ama Allah-u Te’ala bu hükmü sildi ve onu sa’ide döndürdü’ diye yazılmıştır.

Yukardaki nakilde de belirtildiği üzere 100 rekatlık nafile namazın her rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas Suresi okunur. Her iki rekatta bir selam verilir.

Berat Kandilinde Kılınacak Namazın Faziletleri

Berat Kandili'nde Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet Namazı, nafile bir namazdır. Dünya ve ahirete ait dileklerin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için kılınan namaza Hacet Namazı denir. Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı (c.c) anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin;

“Hilim ve kerem sahibi Allah'tan (c.c) başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı (c.c) noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a (c.c) mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! (c.c) Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızana uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!” (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Hâcet namazı iki veya dört rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayet-el-Kürsi, diğer üç rekâtında da birer Fatiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs surelerini okur. (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

Berat Kandili Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Berat Kandili’nde kılınan namazlar nafile namazlardır. Nafile namazlar için kişi şöyle niyet edebilir: Niyet ettim Ya Rabbim senin rızan için namaz kılmaya.

Berat Kandili Namazında Secdede Ne Okunur?

Farz, vacip, sünnet ve nafile tüm namazlarda secdede aynı şey söylenir: Sübhane Rabbiyel Ala. Anlamı şudur: “Büyük olan Rabbim her türlü noksan sıfatlardan uzaktır.” Namaz sonrasında edilen dualar secde halinde de yapılabilir.

Berat Kandili'nde Namaz Duası Nasıl Edilir?

Berat Kandili’nde kılınan nafile namazların ardından kişi gönlünden geçtiği gibi dua edebilir. Bu gece sıkıntı ve günahlardan arınma gecesidir. Bu nedenle Allah’tan af ve mağfiret, bereket ve rızık, sıkıntı ve belalardan beri olmak istenebilir. Berat gecesi kılınan nafile namazlardan sonra yapılması tavsiye edilen dualardan birisi şöyledir:

Berat Kandilinde Kılınacak Namazın Faziletleri

Anlamı: “Allah’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak sana şikayet ediyor ve senden, sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zaten senin, benim durumumu bilmen, istememe de hacet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zat! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allah’ım! Ey celal ve ikram Sahibi! Ey lütuf ve in’âm Sahibi! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın! Ey Allah’ım! Eğer beni Levh-i Mahfûz’dan ibaret Ümmü’l-Kitâb’da bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil. Beni, Ümmü’l-Kitâb’da bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen, buyruğu hak olan Bir Zat olarak, gönderdiğin peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında: ‘Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmü’l-Kitâb ise sadece O’nun katındadır’ (Ra’d Sûresi, 39) buyurdun. Kıymetli şaban ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı 15. gecesindeki en büyük tecelli hürmetine Senden dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi senin bildiğin tüm belaları, bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak Sensin. Allah-u Teâlâ, Nebiyy-i Ümmî olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve sahabesine, çokça salat ve bolca selam eylesin. Amin! (Zebîdî, İthâfü’s-sâdeti’l-müttakîn, 3/427, Ahmed Dîrebî, el-Mücerrebât, sh:13)

Berat Kandili Namazından Sonra Yasin Okumanın Faziletleri Nelerdir?

Berat gecesinde kılınan 6 rekatlık nafile namazlarda, her iki rekatta selam verilir ve her selamdan sonra 1 Yasin-i Şerif okunur. Toplamda 3 defa Yasin-i Şerif okumak büyük sevaptır. Bu Yasin-i Şeriflerin birincisinde ömür için berekete, ikincisinde rızık için berekete ve belaları defetmeye, üçüncüsünde ise insanlara muhtaç olmamaya ve imanla biten güzel bir ömür yaşamaya niyet edilir. Berat gecesinde duaların kabul olacağı ve günahların bağışlanacağı hadisler ile sabittir.